top of page

De Logo's ontvangen minister Crevits

Bijgewerkt op: 16 dec. 2022

De Vlaamse Logo’s ontvingen Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Hilde Crevits. Ze herinneren de minister aan het belang van preventie en de onmiskenbare rol die de Logo’s spelen in het Vlaamse preventiebeleid. Het belang van een gezonde levensstijl was nog nooit zo duidelijk. Een krachtig preventiebeleid helpt de vele maatschappelijke uitdagingen – de vergrijzing, de COVID19-pandemie, welvaartsziekten, etc. – het hoofd te bieden. Al meer dan twintig jaar treden de Vlaamse Logo’s (afkorting voor Locoregionaal Gezondheidsoverleg en -organisatie) op als voorvechters van gezondheidsbevordering en ziektepreventie in Vlaanderen. Ze hebben een missie! Tegen 2025 willen ze dat de Vlaming gezonder gaat leven.

Preventie: het echte werk gebeurt op het terrein

De krijtlijnen van het preventiebeleid komen van de Vlaamse overheid. Maar het echte werk gebeurt op het terrein door regionale en lokale actoren binnen en buiten de zorg. Zij kunnen rekenen op de steun van 15 Logo’s – goed voor 140 enthousiaste gezondheidsambassadeurs – om het preventiebeleid in Vlaanderen in daden om te zetten. Jeremie Vaneeckhout, voorzitter van Logo Leieland is verheugd dat kersvers minister Crevits is ingegaan op de uitnodiging: “Het is een uitgelezen kans voor de minister om kennis te maken met de Logo’s en de voortrekkersrol die zij spelen in het Vlaamse preventiebeleid. Het belang van preventie in een kwalitatief zorgbeleid wordt intussen door iedereen erkend. Elke euro die geïnvesteerd wordt in preventie, vertaalt zich in een besparing op lange termijn. Toch blijft het een van onze grootste uitdagingen om preventie hoog op de maatschappelijke agenda te zetten en te houden. Dat zien we graag veranderen.

Besturen erkennen de Logo-signatuur

De Vlaamse Logo’s streven naar gezondheidswinst voor elke Vlaming, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Ze zetten in op het creëren van een gezonde leefomgeving die van de gezonde keuze een evidente keuze maakt. Dat doen ze met de hulp van hun uitgebreide netwerk, weloverwogen deskundige adviezen, coaching en evidence-based preventiecampagnes. Het ultieme doel is preventieve gezondheid verankeren in het beleid van elk bestuur, of het nu een gemeente, school, dokterspraktijk, vereniging of organisatie is. Rita Dewulf, schepen van Torhout erkent de Logo-signatuur in hun lokaal preventiebeleid. “Zonder Logo zouden we op het vlak van ziektepreventie en gezondheidsbevordering niet staan waar we nu staan in Torhout. Logomedewerkers bieden ons gezondheidsprojecten en methodieken aan die we aanpassen naargelang onze lokale behoeften. Ze helpen ons die noden te detecteren en initiatieven op te zetten, maar herinneren ons tegelijk ook aan het belang om die te verduurzamen. Door hun coaching en in samenwerking met hun netwerk creëren we impactvolle initiatieven en inspireren we ook andere diensten om preventie mee te nemen in hun beleidsplannen.

Preventieve gezondheid implementeren in je beleid, vraagt om een procesmatige aanpak, deskundigheid en samenwerking met lokale en regionale zorgactoren. Het zijn precies die drie expertisegebieden die de Logo’s dagelijks toepassen om preventie te verankeren in de lokale beleidsplannen.

Vlaamse Logo’s brengen preventie tot leven

Generatie Rookvrij, 10.000 stappen, Bewegen op Verwijzing, Gezonde Gemeente, Rookstop, Warme William, Hulplijnen voor geestelijke gezondheid, de voedings-, bewegings- en geluksdriehoek, de bevolkingsonderzoeken naar kanker … het zijn intussen allemaal initiatieven die de burger kent. Ze worden alle gepromoot door de Vlaamse Logo’s en in samenwerking met lokale en regionale bestuurders en zorgactoren tot leven gebracht in Vlaanderen. Het toont hoe de Vlaamse Logo’s sinds hun ontstaan meer dan 20 jaar geleden, erg zijn gegroeid in hun taak als facilitator tussen het Vlaamse, regionale en lokale preventiebeleid. Als netwerkorganisatie ondersteunen ze honderden preventieprojecten in de Vlaamse steden en gemeenten en gebruiken campagnes van Vlaamse expertisecentra om mensen te sensibiliseren en te helpen gezonde keuzes te maken. Tine Verfaillie, coördinator Logo Brugge-Oostende verduidelijkt: “Met onze partners zetten we in op de levensdomeinen, gezin, vrije tijd, onderwijs, werk, zorg en welzijn en de buurt. We zetten in op goed bestuur en gebruiken evidence-based campagnes om de bevolking te sensibiliseren over bepaalde thema’s. Zo willen we de motor zijn van een krachtdadig preventiebeleid en gezonde keuzes toegankelijk maken voor iedereen. We bouwen aan partnerschappen met slagkracht en staan zo garant voor kwaliteit en impact.

Door efficiënt en doelgericht in te spelen op de grote maatschappelijke vraagstukken willen de Logo’s de komende jaren nog meer inzetten op daadkracht en impact. Ze gaan de uitdaging aan om preventie op een structurele manier te verankeren in de verschillende beleidsdomeinen (Health in all policies) in Vlaanderen.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits erkende tijdens het bezoek de Logo’s als belangrijke schakel in de preventieketen: “De Logo’s maken ons Vlaams preventiebeleid mee zichtbaar. We hebben heel wat expertise en initiatieven in Vlaanderen, het is belangrijk dat deze hun ingang vinden in de brede maatschappij, zodat we burgers meer kunnen aanzetten tot een gezonde levensstijl.

15 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page